Facility Management Software - AFM / Nemovitosti

Nemovitosti

Základní shrnutí
Stromová hierarchie evidence nemovitostí
Evidence ploch místností (podlahy, okna, dveře, strop) a jejich podílů (u po-dlahy např. koberec, dlažba, beton atd.)
Využití číselníků regionů, krajů a obcí dostupných z ČSÚ (NUTS)
Lokalizace majetku, zaměstnance a technologie
Při propojení s modulem CAD vizualizace možnost zobrazení výkresu

Evidence a procesy
Modul Nemovitosti poskytuje přehled o veškerých pracovních prostorách sloužících pro činnost firmy. Může se jednat o kancelářské prostory, tovární haly, krytá garážová stání, venkovní prostory v okolí nemovitosti apod. Nezáleží na tom, zda jsou nemovitosti ve vlastnictví firmy nebo jsou pouze společností využívány (např. v pronájmu). U každé nemovitosti / budovy je možnost přiřazení jejích souřadnic, případně pak odkaz na mapový podklad. Nemovitosti jsou evidovány v kaskádě (na prvním místě je vždy definován typ nemovitosti (budova, pozemek, nebo ostatní nemovitosti – například parking, studna, jímka atd.) a případně pokračují do úrovně podlaží, místnost, zóna, až jednotka (může shlukovat několik místností, nebo zón dohromady. Architektonicky pro bytovou jednotku, nebo nájemní pro společnost, která si pronajímá několik kanceláří. U jednotky je evidován její typ, pojmenování a platnost). U každého záznamu lze sledovat jeho aktuální, ale i historickou platnost.

Pohled na nemovitosti a jejich strukturu lze provádět prostřednictvím jednotlivých tabulek pro každou úroveň kaskády, popřípadě v přehledném stromu (například všechny nemovitosti se vztahem k vybrané společnosti, majetku, proběhlých incidentů, výkresů, odběrných míst atd.). Součástí modulu je evidence ceníků, které slouží zejména pro obecný výpočet ceny přes vybranou plochu. Cílem této evidence nejsou podklady pro výpočet např. fakturace dle uzavřené nájemní smlouvy, ale slouží například jako přehledové vyjádření nákladů na údržbu. V ceníku jsou evidovány entity typ ceny (tržní, náklady na údržbu, úklid atd.) a definice ploch zahrnutých do ceny (ceník je definován ve vztahu vůči úrovni lokalizace, tedy země, kraj, obec, areál, nemovitost atd.). Při propojení s ostatními moduly umožňuje v rámci stavby evidovat jednotlivé technologie, majetek, zaměstnance, nebo zda je zde plánována investice. Rekonstrukce evidují i vydání stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a v případě nasazení modulu investice je toto sledováno detailně včetně rozpadu na jednotlivé etapy, řešitelské týmy, náklady na celkovou investici a další. Zobrazuje užitnou a celkovou plochu pracovních prostor. Napomáhá rozhodování ohledně využitelnosti a prospěšnosti jednotlivých prostor budovy. U každé místnosti lze nastavit bonitu, která určuje účel užití prostoru (pracovní dílna, kancelář sekretáře nebo prostor nevhodný jako pracovní místo atd.), nebo její bezpečnostní parametry. Tento se nadále používá v případě implementace modulu Bezpečnost a určuje zejména bezpečnostní rizika místnosti v případě krizových událostí.

Modul eviduje majetkoprávní vztahy spojené s nemovitostmi v souladu s evidencí katastrálního úřadu (včetně odkazu do katastrální mapy) a omezení vlastnických práv (např. věcné břemeno, zástavní právo atd.). V rámci majetkoprávních vztahů lze evidovat pozemky, stavby katastrální a jednotky katastrální a to přímo v číselnících katastrálního úřadu.

Výstupy a příklady užití
Přehled typů podlah v jedno-tlivých podlažích
Podíl celkové a užitné plochy v nemovitosti
Plocha oken, popř. skleněných výplní v budově
Počet vstupních prostor do budovy
Množství užívané a volné plochy

Katalogový list popisuje funkčnosti modulu Nemovitosti ve verzi 2.4.Přílohy:
06_Nemovitosti_2_4.pdf - (153 kB)